VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS VIDZEME

Videonovērošanas politika Drukāt E-pasts

Valsts sociālās aprūpes centra “Vidzeme”

videonovērošanas politika

I. Vispārīgie jautājumi

1.1. Valsts sociālās aprūpes centra “Vidzeme” (turpmāk – Pārzinis) videonovērošanas politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam (turpmāk – Persona) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu.

1.2. Pārzinim ir svarīgi, lai, apstrādājot personas datus, tiktu nodrošināta caurredzamība. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

1.3. Pārzinis veic attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati ir drošībā un lai personas datu apstrāde notiktu atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, Pārziņa iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai. Pārzinis ir iecēlis datu aizsardzības speciālistu, kura uzdevums ir uzraudzīt, lai tiktu ievēroti tiesību akti, vadlīnijas un kārtība.

II. Pārzinis un tā kontaktinformācija

2.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sociālās aprūpes centrs “Vidzeme”, reģ.nr. 90000058112, juridiskā adrese – pansionāts „Rūja”, Jeri, Jeru pag., Rūjienas nov., LV-4234.

2.2. Pārziņa kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties pie Pārziņa, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi.

III. Personas datu apstrādes vieta

3.1. Pārzinis veic videonovērošanu:

- Pansionāta “Rūja”, kas atrodas pēc adreses: Jeri, Jeru pag., Rūjienas novads, LV-4234, teritorijā (ēkās, telpās, āra pagalmos);

- Pansionāta „Ropaži”, kas atrodas pēc adreses: Ropažu novads, LV-2135, teritorijā (ēkās, telpās, āra pagalmos).

3.2. Videonovērošana netiek veikta telpās, kur persona sagaida īpaši augstu privātuma aizsardzību (piemēram, WC, ģērbtuvēs).

3.3. Minētajās adresēs tiek apstrādāts datu subjekta attēls (dati un darbība), kas ir redzama vietā, kurā notiek videonovērošana.

IV. Personas datu apstrādes nolūki

4.1. Noziedzīgu nodarījumu un pārkāpumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību, klientu, darbinieku un apmeklētāju drošību un šo personu vitāli svarīgu interešu aizsardzību. Videonovērošanas iekārtu uzstādīšana un ierakstu veikšana tiek veikta izvērtējot, vai ar videonovērošanas palīdzību var sasniegt izvirzīto mērķi.

V. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

5.1. Videonovērošanas tiesiskais pamats – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta:

- c) apakšpunktu – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu - attiecībā uz sociālās palīdzības un sociālā pakalpojuma nodrošināšanu;

- d) apakšpunktu – apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses;

- e) apakšpunktu – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

VI. Personas datu saņēmēju kategorijas

6.1. Lai pildītu normatīvo aktu prasības, Pārzinis datus var sniegt datu subjektam par sevi, Pārziņa pilnvarotiem darbiniekiem, tiesībsargājošām un/vai kontrolējošām iestādēm pēc pieprasījuma, datu aizsardzības speciālistam tikai tādā apjomā, lai varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai. Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

VII. Personas datu apstrādes laikposms

7.1. Augstākminēto mērķu sasniegšanai personas dati tiek apstrādāti tiklīdz datu subjekts iekļūst videonovērošanas kameras tvērumā. Videonovērošanas ieraksti tiek uzglabāti līdz 30 dienām. Ja minētajā termiņā konstatētas prettiesiska nodarījuma pazīmes vai saņemts pieprasījums sniegt videonovērošanas ierakstā redzamos datus, dati tiek uzglabāti līdz nepieciešamo darbību izpildei. Datu dzēšana no sistēmas tiek veikta automātiski pēc iepriekš minētā termiņa beigām hronoloģiskā secībā no ieraksta brīža.

VIII. Datu drošība

8.1. Videonovērošanas ierakstā iegūtie dati tiek glabāti tā, lai tiem nepiekļūtu trešās personas.

8.2. Videonovērošanas ierakstiem netiek veidotas rezerves kopijas, un dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot, ja to ir pieprasījušas valsts drošības, aizsardzības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas iestādes, kā arī citas īpaši pilnvarotas valsts institūcijas, kurām ar likumu piešķirtas tiesības savas kompetences ietvaros veikt operatīvās darbības. Videoieraksti ir ierobežotas pieejamības informācija un ir Pārziņa īpašums.

IX. Personas tiesības

9.1. Ikvienam datu subjektam ir tiesības zināt, ka to novēro. Pie video novērošanas vietas ir uzstādītas informatīvas brīdinājuma zīmes. Zīme (uzlīme) satur informāciju par videonovērošanas veikšanu, tās veicēju (Pārzini, tā juridisko adresi, videonovērošanas mērķi un iespējām iegūt papildu informāciju Pārziņa mājas lapā).

9.2. Datu subjektam ir tiesības:

- pieprasīt savus datus no videonovērošanas ierakstiem;

- iebilst pret savu datu apstrādi;

- pieprasīt savu datu apstrādes ierobežošanu;

- ievērojot to, ka tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Pārziņa un trešo personu leģitīmās intereses, pieprasīt savu datu dzēšanu.

X. Kontaktpersona personas datu aizsardzības jautājumos

10.1. Datu aizsardzības speciālists, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

XI. Personas datu apstrādes valsts institūciju kontrole

11.1. Par veikto personas datu apstrādi datu subjekts var iesniegt sūdzību Valsts datu inspekcijai (www.dvi.gov.lv).

 

Centra filiāles


Ropaži

VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži"Pansionāts "Ropaži",Ropaži, Ropažu n...

Lasīt
Rūja

VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja"Pansionāts "Rūja", Jeru pagasts, Rūjien...

Lasīt
Valka

VSAC "Vidzeme" filiāle "Valka"Indrānu 5, Valka, Valkas novads, LV-4701,...

Lasīt

Šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies), lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai.