VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS VIDZEME

Drukāt E-pasts

Valsts sociālās aprūpes centra VIDZEME

privātuma politika

I. Vispārīgie jautājumi

1.1. Valsts sociālās aprūpes centra VIDZEME (turpmāk – Pārzinis) privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam (turpmāk – Persona) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu.

II. Pārzinis un tā kontaktinformācija

2.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sociālās aprūpes centrs VIDZEME, reģ.nr. 90000058112, juridiskā adrese – pansionāts "Rūja”, Jeru pag., Rūjienas nov., LV-4234.

2.2. Pārziņa kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties pie pārziņa, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar XI. nodaļu.

III. Personas datu apstrādes vieta

3.1. VSAC Vidzeme un tā filiāles ir viens pārzinis.

3.2. Pārziņa filiāles:

- Filiāle "Rūja”, Pansionāts "Rūja”, Jeru pag., Rūjienas novads, LV-4234;

- Filiāle "Ropaži, Pansionāts "Ropaži”, Ropažu novads, LV-2135;

- Filiāle "Valka”, Indrānu iela 5, Valkas novads, Valka, LV-4701.

3.3. Privātuma politika tiek piemērota Pārziņa darbinieku, klientu kontaktpersonu un mājas lapas apmeklētāju datu aizsardzības nodrošināšanai.

3.4. Privātuma politika ir attiecināma uz jebkuru datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē (klātienē, Pārziņa mājas lapā, papīra formā jeb elektroniski) Persona sniedz personas datus.

3.5. Personas datu apstrāde ir priekšnosacījums sociālās palīdzības un sociālā pakalpojuma nodrošināšanai. Neapstrādājot Personas datus, pakalpojumu sniegšana atbilstoši normatīvajiem aktiem nav iespējama jeb iespējama ierobežotā apjomā.

3.6. Pārzinis rūpējas par Personu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Personu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

3.7. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Persona tiek informēta brīdī, kad viņa sniedz attiecīgus datus Pārzinim.

IV. Personas datu apstrādes nolūki

4.1. Personas datu apstrādes nolūki ir sociālās palīdzības un sociālā pakalpojuma nodrošināšana, tai skaitā medicīniskās palīdzības sniegšana, klientu nogādāšana pie speciālistiem, veselības datu glabāšana, u.c.

4.2. Privātuma politikas 4.punktā minētie datu apstrādes nolūki ir indikatīvi un Personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem tieši neminētiem mērķiem, kuri ir cieši saistīti ar iepriekš norādītajiem un nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.

V. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

5.1. Pārzinis apstrādā Personas datus balstoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:

- normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Pārzinim ar likumu noteiktos pienākumus attiecībā uz sociālās palīdzības un sociālā pakalpojuma nodrošināšanu;

- līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu ar Personu un nodrošinātu līgumsaistību izpildi;

- saskaņā ar Personas piekrišanu;

- lai aizsargātu Personas vai citas fiziskas personas vitālas intereses.

VI. Personas datu apstrāde un aizsardzība

6.1. Pārzinis apstrādā un aizsargā Personas datus izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

VII. Automatizēta lēmumu pieņemšana

7.1. Attiecībā uz personas datu apstrādi automatizēta lēmumu pieņemšana netiek veikta.

VIII. Personas datu saņēmēju kategorijas

8.1. Personas datu saņēmēju kategorijas: Persona (datu subjekts), Pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki, valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.

IX. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai

9.1. Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai.

X. Personas datu glabāšanas termiņš

10.1. Pārzinis saskaņā ar lietu nomenklatūru, kas sastādīta atbilstoši normatīvajiem aktiem, glabā personas datus ne ilgāk kā nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai.

XI. Datu subjekta tiesības

11.1 Personai (datu subjektam) ir tiesības:

- iegūt informāciju, kas par viņu savākta noteikumu 4.nodaļā minētajiem personas datu apstrādes nolūkiem;

- iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kurām izsniegta informācija par šo Personu;

- atsaukt piekrišanu, nosūtot informāciju uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Šādā piekrišanas atsaukuma gadījumā, līdz atsaukumam veiktā personas datu apstrāde netiek ietekmēta, jo tās pamatā bija pirms atsaukuma sniegtā Personas piekrišana;

- pieprasīt Pārzinim datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Personu, vai arī tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;

- saņemot Personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par Personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

- Pārzinis atbildi Personai nosūta sniedz pēc iespējas ņemot vērā Personas norādīto atbildes saņemšanas veidu;

- Pārzinis nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Personas iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Ja tas neizdodas, Personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

XII. Personas datu sniegšanas nepieciešamība

12.1. Iegūtie personas dati tiek izmantoti sociālās palīdzības un sociālā pakalpojuma nodrošināšanai tam nepieciešamajā apjomā, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

XIII. Pārziņa kontaktpersona personas datu aizsardzības jautājumos

13.1. Pārziņa kontaktpersona personas datu aizsardzības jautājumos - datu aizsardzības speciālists, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

XIV. Citi noteikumi

14.1. Pārzinim ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Personai tā aktuālo versiju mājas lapā www.vsacvidzeme.lv.

XV. Personas datu apstrādes valsts institūciju kontrole

15.1. Par veikto personas datu apstrādi datu subjekts var iesniegt sūdzību Valsts datu inspekcijai (Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011).

 

Centra filiāles


Ropaži

VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži"Pansionāts "Ropaži",Ropaži, Ropažu n...

Lasīt
Rūja

VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja"Pansionāts "Rūja", Jeru pagasts, Rūjien...

Lasīt
Valka

VSAC "Vidzeme" filiāle "Valka"Indrānu 5, Valka, Valkas novads, LV-4701,...

Lasīt

Šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies), lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai.