VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS VIDZEME

Budžets 2020.gads Drukāt E-pasts

VSAC "Vidzeme" 2020.gada finansējums un rezultatīvais rādītājs

"Amata vietu skaits institūcijā"

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)

Koda nosaukums

2020. gada plānotais finansējums (EUR)

2020. gada rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā" vidēji gadā

18000 - 21700; 22100 - 22300

Resursi izdevumu segšanai

6 086 036

360.55

21300; 21400; 22100 - 22300

Ieņēmumi no maksas pak. u.c. pašu ieņēmumi

1 247 161


21700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 838 875

21710

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 838 875


1000 - 9000

Izdevumi - kopā

6 086 036

1000 - 4000; 6000 - 7000

Uzturēšanas izdevumi

5 996 256

1000 - 2000

Kārtējie izdevumi

5 839 806

1000

Atlīdzība

4 258 062


2000

Preces un pakalpojumi

1 581 744


3000; 6000

Sociālie pabalsti

156 450

6000

Sociālie pabalsti, 6239

39 950


6000

Sociālie pabalsti, 6296

116 500


5000; 9000

Kapitālie izdevumi

89 780

5000

Pamatkapitāla veidošana

89 780


Finansiālā bilance

0

   2020.gadā lielākās izmaksu pozīcijas sastāda valsts sociālās aprūpēs centrā „Vidzeme” esošo klientu ēdināšana, izdevumi par medikamentiem un higiēnas precēm, izdevumi par kurināmā iegādi un apkures nodrošināšanu, izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem un ēku uzturēšanu, kā arī plānotie būvdarbi – bruģa ieklāšanas darbi filiālē „Rūja”. Tiks iegādātas mēbeles, elektrotehnika, medicīnas iekārtas.

   Tiks organizētas brīvā laika aktivitātes klientiem - dažādi kultūras pasākumi (koncerti, teātru izrādes, viesošanās citos sociālās aprūpes centros, skolās, kultūras centros) un sporta pasākumi. Brīvā laika pilnveidošanai būs iespējams piedalīties dažādos interešu pulciņos – galdniecība/kokapstrāde, vides labiekārtošana, remontdarbi, lauksaimniecība, dzīvnieku kopšana, mājturība, rokdarbi, mūzika, sports, kultūra un vieglā valoda/literatūra.

   Turpināsies arī tradicionālie pasākumi – gadskārtu ieražu svētki, ikmēneša klientu dzimšanas dienu svinības, sporta un dažādu aktivitāšu un tematiskās dienas, radošās darbnīcas un pasākums „Labāko darbu darītāji”, kurā tiek sveikti klienti par aktīvu darbu filiāles apkārtnes sakopšanā, veidošanā un mazdārziņu uzturēšanā.

   VSAC „Kurzeme” filiālē „Liepāja”, jau 22. reizi notiks sporta sacensības Latvijas VSAC klientiem "Klejojošais kauss", ar mērķi veicināt aktīvu un veselīgu dzīves veidu personām ar garīga rakstura traucējumiem, sadraudzību un integrāciju sabiedrībā un Staicelē ikgadējās "SENI CUP" - futbola sacensības klientiem. Pasākumā piedalās visas VSAC "Vidzeme" filiāļu komandas.

VSAC "Vidzeme" 2020.gada finansējuma izmaiņas

salīdzinājumā ar 2019.gadu (EUR)

Finansiālie rādītāji

2019.gada precizētais plāns

2020.gada plāns

Izmaiņas

Resursi izdevumu segšanai

6 104 704

6 086 036

-18 668

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

1 252 211

1 247 161

-5 050

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 852 493

4 838 875

-13 618

Izdevumi - kopā

6 104 966

6 086 036

-18 930

Atlīdzība

4 069 664

4 258 062

188 398

Preces un pakalpojumi

1 589 073

1 581 744

-7 329

Sociālie pabalsti

162 900

156 450

-6 450

Kapitālie izdevumi

283 329

89 780

-193 549

Ieņēmumu pārsniegums (+), deficīts (-)

-262

0

x

Finansēšana

262

0

x

   2020.gadā plānotie resursi izdevumu segšanai ir samazinājušies, saistībā ar 2019.gadā saņemto papildus finansējumu neatliekamu infrastruktūras sakārtošanas un materiāli tehniskās bāzes atjaunošanas pasākumiem un atalgojuma pieaugumam.

   Izdevumi Atlīdzībai ir palielinājušies saistībā ar darba samaksas pieaugumu sociālā aprūpē iesaistītajiem darbiniekiem (iepriekšējā pārskata periodā palielinājums 9 mēnešiem, jo atalgojums tika paaugstināts ar 01.04.2019.), kā arī ikgadējo atalgojuma pieaugumu ārstniecības personām.

   Izdevumi Precēm un pakalpojumiem un Kapitālajiem izdevumiem ir samazinājušies, saistībā ar papildus piešķirto finansējumu 2019.gadā neatliekamu infrastruktūras sakārtošanas, vides pieejamības un vides uzlabošanas pasākumiem, klientu drošības nodrošināšanai un materiāli tehniskās bāzes atjaunošanas pasākumiem.

   Izdevumi Sociālajiem pabalstiem ir samazinājušies, saistībā ar klientu kustību.

alt

   2020.gada VSAC „Vidzeme” plānotie resursi pamatbudžeta izdevumu segšanai sastāda 6 086.0 tūkst. EUR, tajā skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 838.9 tūkst. EUR, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (klientu pensijas) 1 209.7 tūkst. EUR.

   Pārējie ieņēmumi (37.4 tūkst. EUR) ir ieņēmumi par nomu, komunālajiem pakalpojumiem un darbinieku ēdināšanu.

alt

   2020.gada VSAC „Vidzeme” plānotie pamatbudžeta izdevumi sastāda 6 086.0 tūkst. EUR, tajā skaitā izdevumi atlīdzībai (atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 4 258.1 tūkst. EUR, klientu aprūpes nodrošināšanai izdevumi precēm un pakalpojumiem 1 581.7 tūkst. EUR, maksājumi ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai personīgajiem izdevumiem (sociālie pabalsti) 156.4 tūkst. EUR, kā arī izdevumi kapitālajiem izdevumiem 89.8 tūkst. EUR.

VSAC "Vidzeme" plānotais rezultatīvais rādītājs

"Finansētais vietu skaits institūcijā" 2020. gadam

Iestāde

Rezultatīvais rādītājs ar 01.01.2020.

VSAC „Vidzeme”

667

"Ropaži"

305

"Rūja"

270

"Valka"

92


VSAC "Vidzeme" 2020.gada finansējuma izmaiņas

   Saskaņā ar prognozēm par ieņēmumiem no valsts finansēto klientu pensijām, klienta vietu skaita izmaiņām, kā arī lai nodrošinātu atbilstību MK 2000.gada 12.decembra noteikumiem Mr.431 „Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām” noteikto prasību klientu dzīvojamās telpās, ar Labklājības ministrijas 01.04.2020. Rīkojumu Nr.34 ir veikti grozījumi plānotajā finansējumā - samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, kā arī rezultatīvajā rādītājā „Finansētais vietu skaits institūcijā”.

   Saskaņā ar Finanšu ministrijas 09.03.2020. Rīkojumu Nr.68 ir palielināta apropriācija ieņēmumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu izmantošanai 287 EUR apmērā, lai nodrošinātu klientu ēdināšanas izdevumu apmaksu saistībā ar cenu pieaugumu pārtikai.

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)

Koda nosaukums

2020. gada plānotais finansējums (EUR)

LM 01.04.2020. Rīk. Nr.34; FM 09.03.2020. Rīk. Nr.68

Izmaiņas

18000 -21700; 2210 -22300

Resursi izdevumu segšanai

6 086 036

6 080 725

-5 311

21300; 21400; 22100 - 22300

Ieņēmumi no maksas pak. u.c. pašu ieņēmumi

1 247 161

1 247 161

0

21700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 838 875

4 833 564

-5 311

21710

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 838 875

4 833 564

-5 311

1000 - 9000

Izdevumi - kopā

6 086 036

6 081 012

-5 024

1000 - 4000; 6000 - 7000

Uzturēšanas izdevumi

5 996 256

5 991 232

-5 024

1000 - 2000

Kārtējie izdevumi

5 839 806

5 834 782

-5 024

1000

Atlīdzība

4 258 062

4 258 062

0

2000

Preces un pakalpojumi

1 581 744

1 576 720

-5 024

3000; 6000

Sociālie pabalsti

156 450

156 450

0

6000

Sociālie pabalsti, 6239

39 950

39 950

0

6000

Sociālie pabalsti, 6296

116 500

116 500

0

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

89 780

89 780

0

5000

Pamatkapitāla veidošana

89 780

89 780

0

Finansiālā bilance

0

-287

-287

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

0

287

287


VSAC "Vidzeme" rezultatīvā rādītāja
"Finansētais vietu skaits institūcijā" izmaiņas

Iestāde

Rezultatīvais. rādītājs ar 01.01.2020.

Izmaiņas

Rezultatīvais. rādītājs ar 01.04.2020.

VSAC "Vidzeme"

667

-1

666

filiāle "Ropaži"

305

0

305

filiāle "Rūja"

270

0

270

Filiāle "Valka"

92

-1

91
Pielikumi:
Lejuplādēt šo failu (Vidzeme_PB_TAME_09.04.2020.xls)Vidzeme_PB_TAME_09.04.2020.xls[ ]217 Kb
 

Centra filiāles


Ropaži

VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži"Pansionāts "Ropaži",Ropaži, Ropažu n...

Lasīt
Rūja

VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja"Pansionāts "Rūja", Jeru pagasts, Rūjien...

Lasīt
Valka

VSAC "Vidzeme" filiāle "Valka"Indrānu 5, Valka, Valkas novads, LV-4701,...

Lasīt

Šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies), lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai.