VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS VIDZEME

Budžets 2018.gads Drukāt E-pasts

Labklājības ministrijas budžets: http://www.lm.gov.lv/text/1048

1. Apakšprogramma

„Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”

VSAC "Vidzeme" 2018.gada finansējums un tā izmaiņas

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)

Koda nosaukums

2018. gada plānotais finansējums

(EUR

2018. gada finansējums pēc budžeta grozījumiem

Izmaiņas

18000 - 21700; 22100 - 22300

Resursi izdevumu segšanai

4 904 002

5 223 224

319 222

21300; 21400; 22100 - 22300

Ieņēmumi no maksas pak. u.c. pašu ieņēmumi

1 173 850

1 207 909

34 059

18000

Valsts budžeta transferti

135 959

135 959

0

18131

Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

135 959

135 959

0

21700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 594 193

3 879 356

285 163

21710

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 594 193

3 879 356

285 163

1000 - 9000

Izdevumi - kopā

4 904 002

5 235 676

331 674

1000 - 4000; 6000 - 7000

Uzturēšanas izdevumi

4 804 302

5 047 787

243 485

1000 - 2000

Kārtējie izdevumi

4 650 352

4 891 337

240 985

1000

Atlīdzība

3 324 254

3 486 310

162 056

1100

Atalgojums

2 668 359

2 763 073

94 714

1200

Darba devēja VSAOI, soc. rakstura pabalsti, kompensācijas

655 895

723 237

67 342

2000

Preces un pakalpojumi

1 326 098

1 405 027

78 929

3000; 6000

Sociālie pabalsti

153 950

156 450

2 500

6000

Sociālie pabalsti 6239

40 950

39 950

-1 000

6000

Sociālie pabalsti, 6296

113 000

116 500

3 500

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

99 700

187 889

88 189

5000

Pamatkapitāla veidošana

99 700

187 889

88 189


Finansiālā bilance

0

-12 452

-12 452

F00000000

Finansēšana


12 452

12 452

F21010000

Naudas līdzekļi


12 452

12 452

F21010001

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)


12 452

12 452


   VSAC „Vidzeme” 2018.gada finansējums un rezultatīvais rādītājs „Amata vietu skaits institūcijā” tika apstiprināts ar Finanšu ministrijas 2018.gada 5.janvāra Rīkojumu Nr.5 un Labklājības ministrijas 2018.gada 6.februāra Rīkojumu Nr.9.

    2018.gadā finansējuma lielākās izmaiņas ir EKK 1000 „Atlīdzība”, saistībā ar papildus saņemto finansējumu nodarbināto motivēšanai – prēmiju izmaksai par ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu; EKK 2000 „Preces un pakalpojumi” un EKK 5000 „Kapitālie izdevumi”, saskaņā ar prognozēm par ieņēmumiem no valsts finansēto klientu pensijām un klienta vietu faktisko aizpildi un saistībā ar papildus saņemto finansējumu klientu aprūpes, vides pieejamības un atbalsta funkciju nodrošināšanai.

    Saskaņā ar Finanšu ministrijas 20.04.2018. Rīkojumu Nr.139 ir veiktas apropriācijas izmaiņas ieņēmumu par sniegtajiem pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu izmantošanai un palielināts plānotais finansējums 12 425 euro apmērā izdevumiem precēm un pakalpojumiem, pārtikas izdevumu sadārdzinājuma segšanai.

Rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā"

Plānotais "Amata vietu skaits institūcijā"

371.55


VSAC "Vidzeme" rezultatīvais rādītājs "Finansētais vietu skaits institūcijā" 2018.gadā

Iestāde

Rezultatīvais rādītājs ar 01.01.2018.

VSAC "Vidzeme”

671


"Ropaži"

310

"Rūja"

271

"Valka”

90
    2018.gada VSAC „Vidzeme” faktiskie pamatbudžeta ieņēmumi sastāda 5 220.0 tūkst. EUR, tajā skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 879.3 tūkst. EUR, valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 136.0 EUR, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (klientu pensijas) 1 172.2 tūkst. EUR.

    Pārējie ieņēmumi (32.5 tūkst. EUR) ir ieņēmumi par nomu, komunālajiem pakalpojumiem un darbinieku ēdināšanu.
    2018.gada VSAC „Vidzeme” faktiskie pamatbudžeta izdevumi sastāda 5 232.2 tūkst. EUR, tajā skaitā izdevumi atlīdzībai (atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 3 486.2 tūkst. EUR, klientu aprūpes nodrošināšanai izdevumi precēm un pakalpojumiem 1 405.0 tūkst. EUR, maksājumi ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai personīgajiem izdevumiem (sociālie pabalsti) 156.1 tūkst. EUR, kā arī izdevumi kapitālajiem izdevumiem 184.9 tūkst. EUR.

2018.gadā veiktās aktivitātes:

1. VSAC „Vidzeme” nodrošināta sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija vidēji 656 klientiem 3 filiālēs. Tai skaitā:

 1. iepirkti pārtikas produkti, ēdināšanas nodrošināšanai;
 2. iepirkti medikamenti, veselības stāvokļa saglabāšanai;
 3. segti izdevumi par zobārstniecības pakalpojumiem un citiem medicīniskiem izmeklējumiem;
 4. iegādātas higiēnas preces, aprūpes nodrošināšanai;
 5. iegādātas klientu nodarbībām dažādas kancelejas preces, materiāli un pārtikas produkti;
 6. iegādāts apģērbs un gultas veļa klientiem;
 7. atjaunots virtuves un sadzīves inventārs, mēbeles (zem 213 €) klientiem;
 8. nodrošināts veļas mazgāšanas pakalpojums filiālēs „Ropaži” un „Valka”.

2. Lai nodrošinātu ēku apsildīšanu un karstā ūdens sagatavošanu, iepirktas akmeņogles filiālē „Rūja”, kokskaidu granulas filiālē „Ropaži”, kā arī malka filiālē „Valka”, lai vasaras mēnešos sagatavotos jaunajai apkures sezonai.

3. Lai nodrošinātu resursu vadības sistēmas „Horizon” darbību, iegādāta Microsoft SQL Server maksas versija (ir sasniegts bezmaksas versijas slieksnis 10 GB) (6 263.59 EUR).

4. Veikts novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību (600 EUR) un nodrošināts Personas datu aizsardzības speciālista pakalpojums administrācijā un filiālēs (500 EUR mēnesī).

5. Iegādāti pamatlīdzekļi:

 • filiālei „Ropaži” - tehniskie palīglīdzekļi 7373.55 EUR (2 riteņkrēsli, 4 funkcionālās aprūpes gultas, 4 skapīši ar ēdināšanas galdiņu, 4 pretizgulējumu matrači, 3 dušas ratiņi, 1 tualetes krēsls, bumbiņu baseins); elektrotehnika 3109.70 EUR (veļas mazgājamā mašīna, klientu ēdināšanas nodrošināšanai elektriskā panna, ledusskapis, elektriskā plīts virsma), palešu ratiņi 446.49 EUR, 2 dīvāni 547.41 EUR.
 • Veikta automātisko durvju automātikas demontāža un montāža (4521 EUR); videonovērošanas iekārtu papildinājumi 2186.12 EUR; apkures katla remonts un programmēšana 847 EUR; pagraba stāva telpu griestu apdares atjaunošanas darbi 7960 EUR, uzstādīts hidrofors, ūdens spiediena regulācijai 252.89 EUR;
 • filiālei ”Rūja” - elektropreces 961.63 EUR (veļas mazgājamā mašīna, klientu ēdināšanas nodrošināšanai blenderis un keramiskā plīts) un klientu aprūpes nodrošināšanai mazgāšanas galds – kušete 1754 EUR, veļas mazgātavai veļas žāvētājs 7106.33 EUR, tehniskie palīglīdzekļi 3846.16 EUR (8 pretizgulējumu matrači, 2 dušas ratiņi, 3 tualetes krēsli, bumbiņu baseins).
 • Iegādāts artēziskais sūknis 641.30 un aprīkots ar frekvences pārveidotāju, lai nodrošinātu vienmērīgu spiediena padevi 1246.30 EUR.
 • Sagatavots un iesniegts Projekta pieteikums ēkas siltināšanai specifiskā atbalsta saņemšanai 2875 EUR;
 • filiālei ”Valka” – tehniskie palīglīdzekļi 1892.28 EUR (7 pretizgulējumu matrači, 1 dušas ratiņi, 3 tualetes krēsli), medikamentu zāļu ratiņi 1613.41 EUR, televizors brīvā laika pavadīšanai klientiem 393.99 EUR, termoprese klientu apģērba marķēšanai 1232.99 EUR, elektriskā plīts 1573 EUR.
 • Veikta automātiskās ugunsdzēsības sistēmas (AUS) ierīkošana 11 200 EUR; ventilācijas izbūve 2 640.86 EUR, lai nodrošinātu vienmērīgu gaisa plūsmu sanitārajos mezglos.

6. Filiāļu darbības nodrošināšanai iegādātas saimniecības preces un uzturēšanas materiāli.

7. Iegādāti remontmateriāli un veikti remontdarbi, tai skaitā:

 • filiālē „Ropaži” - izremontētas 6 klientu istabiņas, 6 dušas telpas pusceļa mājas klientu istabiņās, gaitenis pagrabstāvā un 2. un 3.korpusa 1.stāva gaiteņu grīda, veikta ēku dežuranta darba vietas norobežošana ar drošības caurspīdīgām sienām; vannas istabas un virtuves remonts pusceļa mājā, 1.korpusa 2.stāva dušas telpas remonts, veikta 1.korpusa 3.stāva vannas istabas grīdas nomaiņa un sienu krāsojums, 3.korpusa 2.stāva klientu atpūtas istabas sienu krāsojuma atjaunošana;
 • filiālē „Rūja” - izremontētas  3 klientu istabiņas 3.korpusa 2.stāvā un 1 istabiņa 3.korpusa 1.stāvā; veikta grīdas seguma nomaiņa 2.korpusa 1.stāva foajē;
 • filiālē "Valka" - izremontēts 2. un 3.stāva gaitenis.

8. Atbilstoši higiēnas un vides pieejamības prasībām, ir pabeigta sanitāro mezglu rekonstrukcija 2. un 3.stāvā filiālē "Valka" (26 758.21 EUR), tai skaitā nodrošināta būvdarbu būvuzraudzība (1 755 EUR) un autoruzraudzība (961.95 EUR).

9. Apmaksāta dalības maksa semināros, tai skaitā:

 1. „Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” – 5 virtuves darbinieki no filiālēm „Valka”, „Rūja” un „Ropaži”, 2 sociālie aprūpētāji no filiālēm „Rūja” un „Ropaži”, filiāles „Ropaži” audzinātāja mājturībā;
 2. „Ievads fizisko personu datu aizsardzībā”- Centra direktors un personāla nodaļas vadītāja;
 3. „Darbs ar personām ar garīga rakstura traucējumiem” – Centra vecākais eksperts-veselības aprūpes jautājumos;
 4. „Saskarsme ar klientiem, kuriem ir garīga atpalicība vai šizofrēnija” – Centra vecākais eksperts-sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jautājumos un filiāles „Rūja” pusceļa vadītāja;
 5. „Cukura diabēta pacientu ārstēšana un aprūpe” - filiāles „Ropaži” medicīnas māsa;
 6. „Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai”- filiāles „Ropaži” medicīnas māsa;
 7. konference „Fizikālās un rehabilitācijas medicīna” - filiāles „Ropaži” fizioterapeite;
 8. „Ugunsdrošība un aizsardzība” – filiāles „Ropaži” saimniecības nodaļas vadītājs;
 9. „Pulmonoloģija. Pacientu aprūpe” - filiāles „Ropaži” 2 māsu palīgi;
 10. „Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešana”, „Kolektīva saliedēšanas metodes” un „Efektīva komunikācija” – Centra direktors;
 11. „Atvaļinājums, slimības naudas, vidējā izpeļņa – aktualitātes 2018” un „Grāmatvedības uzskaites izmaiņas publiskā sektora iestādēm – Centra 3 grāmatvedes;
 12. „Personas datu aizsardzības aktualitātes saistībā ar darbinieku datu apstrādi” - personāla speciāliste;
 13. „Ierobežotas pieejamības informācija, tās aizsardzība” – Centra direktors un Administratīvās nodaļas vadītājs-juriskonsults;
 14. „OVP darba aizsardzības un darba tiesību likumdošanas ietvaros” – Personāla nodaļas vadītāja un personāla speciāliste;
 15. „Depresīva pacienta atpazīšana un aprūpes īpatnības. Pašnāvību novēršana un profilakse” un „Šizofrēnijas klients sociālajā darbā. Saskarsmes problēmas” – 44 sociālie aprūpētāji, sociālie rehabilitētāji un interešu pulciņa audzinātāji (18 filiāle „Ropaži”, 21 filiāle „Rūja”, 5 filiāle „Valka”);
 16. „Enerģija jūsu rokās – stresa menedžmenta lietišķie aspekti”, „Profesionālās saskarsmes specifika, sastopoties ar psiholoģ. Manipulācijām un provokatīvu uzvedību” un „Alternatīvas komunikācijas metodes” - 21 vadošie darbinieki (8 filiāle „Ropaži”, 7 filiāle „Rūja”, 3 filiāle „Valka”, 3 administrācija );
 17. „Efektīva aprūpes darba plānošanas, ergonomija”, „Inovatīvas metodes darbā ar cilvēkiem ar gar. un psih. veselības traucējumiem” un „Gerontoloģija – aprūpes specifika” – 116 Centra aprūpētāji (51 filiāle „Ropaži”, 52 filiāle „Rūja”, 13 filiāle „Valka”);
 18. Praktiskā nodarbība un instruktāža ugunsdrošībā, evakuācijas apmācība ugunsgrēka gadījumā – 142 filiāles „Ropaži” darbinieki;
 19. „Institūciju dokumentu un arhīva pārvaldība” un „Dokumentu izstrādāšana un noformēšanas juridiskie aspekti” – administrācijas lietvede;
 20. „Personāla pamatdati un procesi iesācējiem”, „Atvaļinājuma rezerves fondi” un „MK noteikumi 662” – personāla nodaļas speciāliste un vadītāja.

10. Organizēti pasākumi klientiem, tai skaitā:

- filiālē „Ropaži”:

 1. Barikāžu atceres dienai veltīts pasākums “Karoga stāsts”;
 2. Latvijas simtgadei veltīts pasākums “Latvijas pērles-Latvijas vēsturiskās vietas”, ar LZA prezidenta O. Spārīša piedalīšanos;
 3. Pasākums Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai “Laiki mainās, bet vēsture paliek”;
 4. Lielā pavasara talka “Lai sakoptu Latviju, vispirms sakopsim savas mājas” un rudens talka ”Sakopsim savas mājas, Latviju!;
 5. Baltā galdauta svētki “Simts glāzes Latvijai”;
 6. Par godu Latvijas simtgadei, ciemojas “Latvijas pērle” Jānis Streičs;
 7. Pasākums “Ielīgosim Latviju ar izrādi “Dāvana vientuļai sievietei””;
 8. Jūras svētku Popiela;
 9. „Sadosimies rokās vienotai Latvijai” – atmiņu stāsts par vēsturisko akciju „Baltijas ceļš” ar Ropažu kolhoza priekšsēdētāju I. Līdaci;
 10. Dzejas diena „Manas dvēseles stīgas skan”;
 11. Kino dienas – filmu „Laika tilti” un „Bille” demonstrācija;
 12. Lāčplēša dienai veltīts pasākums –vēstures fakti, ciemojas Vēstures izpētes rekonstrukcijas kluba ”Rodenpois” dalībnieks M. Bleijs;
 13. Latvijas neatkarībai un simtgadei veltīti pasākumi – uzvedums „Visiem mums ir vienas mājas, viena Latvija”, „Es savai Tēvzemei” ar filiāles vadītājas svinīgo svētku uzrunu un klientu priekšnesumiem veltīti savai dzimtenei Latvijai.

- filiālē ”Rūja”:

 1. Tematisks pasākums “Iededz sveci Latvijas dzimšanas dienas tortē”;
 2. Putnu Dienas “Gājputni atgriežas Latvijā”;
 3. Latvijas aizsargājamās vietas “Iepazīšanās ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu”, tikšanās ar ģeologu Daini Ozolu;
 4. Baltā galdauta svētki “100 glāzes uz baltā galdauta”;
 5. Mākslinieciskās pašdarbības festivāls “Ar dziesmiņu druvā gāju”;
 6. Vasaras saulgriežu svētki - ielīgošanas pasākums “Līgo saule Latvijā”;
 7. Latviešu mākslinieku dienas – J. Baltvilka dzeja, iestudējums „Ciemos uz Zīlītēm”;
 8. Sporta spēles „Rūjas kauss” un tikšanās ar soļotāju Jolantu Dukuri;
 9. Eiropas Olimpiskā diena – kopēja rīta rosme, skrējiens apkārt filiālei un citas sportiskas aktivitātes;
 10. Tematiska pēcpusdiena „Latvija dzejā” – tikšanās ar jauno dzejnieci Sanitu Solomecu, pazīstamu latviešu autoru dziesmu izdziedāšana kopā ar klientiem;
 11. Lāčplēša dienai veltīts pasākums – filmas „Rīgas sargi” demonstrēšana un vēsturisko faktu izvērtēšana kopā ar Rūjienas izstāžu zāles vadītāju L. Siliņu;
 12. Latvijas neatkarībai un simtgadei veltīts pasākums - uzvedums „Visiem mums ir vienas mājas, viena Latvija”;

- filiālē ”Valka”:

 1. Mākslas darbnīca “100 ziedi Latvijai”;
 2. Vēstuļu pēcpusdiena “100 mīļi vārdi Latvijai”;
 3. Talka „ Simts sakopti soļi Latvijā”;
 4. Vasaras saulgriežu svinēšana “Latvijas novadu sasaukšanās”;
 5. Filiāles „Valka” dzimšanas dienas svinības „88 līdz 100”;
 6. Dārza svētki „100 kg ražas Latvijai” ar čaklāko klientu dārza darbos apbalvošanu;
 7. Neklātienes video ceļojums „100 kadri par Latviju” - iepazīšanās ar 100 Latvijas skaistākajām un interesantākajām vietām;
 8. Mārtiņdienas svinības – iepazīšanās ar latviešu tautas tradīcijām;
 9. Lāčplēša dienai veltīts pasākums – viktorīna par Latviju un erudītāko klientu godināšana;
 10. Latvijas neatkarībai un simtgadei veltīts pasākums – koncerts „Mīlestības vēstule Latvijai”.

Ikmēneša pasākumi visās filiālēs:

 • dzimšanas dienu svinības, sporta un dažādu aktivitāšu un tematiskās dienas, radošās darbnīcas;
 • Baltā galdauta svētki - Latvijas simtgades zīmē tapušās LM filmas „Manas saknes ir stipras” demonstrācija filiāļu klientiem un darbiniekiem;
 • VSAC „Vidzeme” filiāļu pašdarbnieku svētki „100 taureņi Latvijas pļavās”.

Papildus piešķirto līdzekļu izlietojums

Apakšprogrammas 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” ietvaros tika piešķirti papildus līdzekļi:

 1. Darbinieku supervīzijām 13 860 EUR apmērā. Finansējums ir apgūts (13860 EUR) un 73 darbinieki ir piedalījušies organizētajās nodarbībā
 2. Programmatūras iegādei 26 300 EUR apmērā. Finansējums ir apgūts un iegādātas 63 licences – Microsoft Office Std Dev SL (26 299.35 EUR).
 3. Monitoru iegādei 7 979 EUR apmērā. Finansējums ir apgūts un iegādāti 58 monitori (6 846.06 EUR).
 4. Ugunsdrošības prasību nodrošināšanai - filiāles „Ropaži” 11 evakuācijas durvju aprīkošanai ar ugunsdrošības prasībām atbilstošām slēdzenēm 7178.22 EUR apmērā. Minētie darbi ir paveikti un finansējums apgūts.


2. Apakšprogramma

Nozares centralizēto funkciju izpilde”

   26.07.2018. tika atvērts jauns finansēšanas plāns apakšprogrammā 97.02.00. Nozares centralizēto funkciju izpilde, lai nodrošinātu VSAC „Vidzeme” darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegādi 81 270 EUR apmērā.

   Tika iegādātas veselības apdrošināšanas polises 358 Centra darbiniekiem 75 180 EUR apmērā.  

   2018.gada septembrī finansējums tika precizēts saskaņā ar faktiski izsniegto polišu skaitu un samazināts par 6 090 EUR.

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)

Koda nosaukums

2018. gada finansējums

(EUR)

18000 - 21700; 22100 - 22300

Resursi izdevumu segšanai

75 180

21700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

75 180

21710

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

75 180

1000 - 9000

Izdevumi - kopā

75 180

1000 - 4000; 6000 - 7000

Uzturēšanas izdevumi

75 180

1000 - 2000

Kārtējie izdevumi

75 180

1000

Atlīdzība

75 180


 

Centra filiāles


Ropaži

VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži"Pansionāts "Ropaži",Ropaži, Ropažu n...

Lasīt
Rūja

VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja"Pansionāts "Rūja", Jeru pagasts, Rūjien...

Lasīt
Valka

VSAC "Vidzeme" filiāle "Valka"Indrānu 5, Valka, Valkas novads, LV-4701,...

Lasīt

Šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies), lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai.