VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS VIDZEME

Budžets 2014.gads Drukāt E-pasts

1. Apakšprogramma

„Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”

VSAC "Vidzeme" 2014.gada finansējums un tā izmaiņas

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)

Koda nosaukums

2014. gada plānotais finansējums (EUR)

2014. gada finansējums pēc budžeta grozījumiem

Izmaiņas

18000 - 21700; 22100 - 22300

Resursi izdevumu segšanai

6 070 743

6 050 289

-20 454

21300; 21400; 22100 - 22300

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņ.

1 652 089

1 601 384

-50 705

21700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 418 654

4 448 905

30 251

21710

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 418 654

4 448 905

30 251

1000 - 9000

Izdevumi - kopā

6 070 743

6 050 346

-20 397

1000 - 4000; 6000 - 7000

Uzturēšanas izdevumi

5 878 061

5 857 664

-20 397

1000 - 2000

Kārtējie izdevumi

5 680 917

5 662 020

-18 897

1000

Atlīdzība

3 880 514

3 876 492

-4 022

1100

Atalgojums

3 098 722

3 095 467

-3 255

1200

Darba devēja VSAOI, soc. rakstura pabalsti, kompensācijas

781 792

781 025

-767

2000

Preces un pakalpojumi

1 800 403

1 785 528

-14 875

3000; 6000

Sociālie pabalsti

197 144

195 644

-1 500

6000

Sociālie pabalsti, 6239

39 440

43 720

4 280

6000

Sociālie pabalsti, 6296

157 704

151 924

-5 780

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

192 682

192 682

0

5000

Pamatkapitāla veidošana

192 682

192 682

0


Finansiālā bilance

0

-57

-57


Rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā"

"Amata vietu skaits institūcijā"

"Amata vietu skaits institūcijā" pēc budžeta grozījumiem

Izmaiņas

515.05

513.05

-2

   VSAC „Vidzeme” 2014.gada finansējums un rezultatīvais rādītājs „Amata vietu skaits institūcijā” tika apstiprināts ar Labklājības ministrijas 2013.gada 11.decembra Rīkojumu Nr.80.

   2014.gadā kopējais finansējums ir samazinājies par 20 397 EUR, tai skaitā:

 • Precēm, pakalpojumiem un Sociāliem pabalstiem, sakarā ar klientu skaita samazināšanos filiālēs;
 • Atlīdzībai, sakarā ar 2 amata vietu likvidāciju.

   2014.gada VSAC „Vidzeme” faktiskie pamatbudžeta ieņēmumi sastāda 6 005.5 tūkst. EUR, tajā skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 448.9 tūkst. EUR, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (klientu pensijas) 1 507.0 tūkst. EUR.

   Pārējie ieņēmumi (49.6 tūkst. EUR) ir ieņēmumi par nomu, komunālajiem pakalpojumiem un darbinieku ēdināšanu.

   2014.gada VSAC „Vidzeme” faktiskie pamatbudžeta izdevumi sastāda 6 005.6 tūkst. EUR, tajā skaitā izdevumi atlīdzībai (atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 3 876.5 tūkst. EUR, klientu aprūpes nodrošināšanai izdevumi precēm un pakalpojumiem 1 752.1 tūkst. EUR, maksājumi ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai personīgajiem izdevumiem (sociālie pabalsti) 193.3 tūkst. EUR, kā arī izdevumi kapitālajiem izdevumiem 183.7 tūkst. EUR.

VSAC "Vidzeme" rezultatīvā rādītāja

"Finansētais vietu skaits institūcijā" izmaiņas 2014.gadā

Iestāde

Rezultatīvais rādītājs ar 01.01.2014.

Rezultatīvais rādītājs ar 01.02.2014.

Rezultatīvais rādītājs ar 01.04.2014.

Rezultatīvais rādītājs ar 01.07.2014.

Rezultatīvais rādītājs ar 01.10.2014.

Rezultatīvais rādītājs ar 01.11.2014.

VSAC „Vidzeme”

939

925

919

915

907

892

"Allaži"

185

185

182

178

157

142

"Rauna"

71

71

71

71

71

71

"Ropaži"

323

309

306

306

314

314

"Rūja"

270

270

270

270

275

275

„ Valka”

90

90

90

90

90

90

   2014.gadā Finansētais vietu skaits ir samazinājies, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumos Nr.431 „Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām” noteiktās prasības telpu platību nodrošināšanā uz 1 klientu, kā arī uz ēkas rekonstrukcijas laiku ir samazināts filiāles „Allaži” klientu vietu skaits.

   2014.gadā veiktās aktivitātes:

 • nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija vidēji 906 klientiem 5 filiālēs;
 • nodrošināts atlīdzības finansējums vidēji 503.3 amata vietām.

   Amata vietu skaits VSAC „Vidzeme” ar 01.01.2014. – 513,05 amata vietas. Salīdzinājumā ar 2014.gadu (515,05), amata vietu skaits samazināts par 2,0 amata vietām.

   Lai nodrošinātu klientu vajadzībām atbilstošu un kvalitatīvu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, 2014.gadā ir palielināta sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa par 6,5 amata vietām, samazinot amata vietu skaitu saimniecības nodaļā.

   Pabeigti remontdarbi:

 1. tualešu un telpas interešu pulciņa nodarbībām remontdarbi filiālē "Ropaži" (2013.gada iepirkums) – 16 386.17 EUR;
 2. 1.korpusa pagrabstāva un 1.stāva nodarbību telpu, 1.korpusa kāpņu telpas un 2.korpusa ārsta palīga telpas remontdarbi filiālē "Ropaži" (2014.gada iepirkums) – 18 204.49 EUR;
 3. 3.korpusa veselības palīgtelpas remontdarbi filiālē „Ropaži” (bez iepirkuma) – 1126.46 EUR;
 4. klientu istabiņu remontdarbi filiālē "Rūja" (2013.gada iepirkums) - 5835.71 EUR;
 5. dušas un tualetes telpu izbūve filiālē "Rūja" (2014.gada iepirkums) – 19 048.63 EUR;
 6. klientu nodarbību telpu un sanitārā mezgla pārbūve filiālē „Allaži” (2013.gada iepirkums) – 10 599.27 EUR;
 7. noliktavas telpu izbūve, pusceļa mājas dušas un koridora un 1.nodaļas sanitārā mezgla remontdarbi filiālē „Allaži” (2014.gada iepirkums) – 17 784.46 EUR;
 8. uzstādīti 2 garāžas vārti filiālei „Rūja” un administrācijai – 1279 EUR*2=2558 EUR;;
 9. ēkas ieejā uzstādīta stikla starpsiena filiālē „Valka” – 1807.76 EUR;
 10. veselības punkta izbūve un biroja telpu izbūve katlu mājā filiālē „Valka” (2014.gada iepirkums) – 91 687.29 EUR;
 11. filiālēs „Rūja” un „Allaži” veikta 32 logu nomaiņa pret PVC logiem (2014.gada iepirkums) – 2989 EUR un 8672 EUR.

   Veikti izdevumi par filiāles „Valka” katlu mājas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi, būvuzraudzību un autoruzraudzību 4368.11 EUR; KPFI projekta pieteikuma, tāmes un energoaudita precizēšanu filiālei „Ropaži” 3950 EUR un ēku apsekošanu, energoaudita sagatavošanu, KPFI projekta pieteikuma sagatavošanu un projektēšanu filiālei „Allaži” (5.kārtai) 10 700.03 EUR.

Izlietots finansējums Pamatlīdzekļu iegādei:

 1. filiālei ”Ropaži” iegādātas mēbeles – skapji klientu istabiņām, garderobes skapji personālam un dīvāns med. punktam, inventārs – uzkopšanas rati, kā arī izmeklēšanas kušetes un ginekoloģiskais krēsls veselības punktam, ratiņi – galdiņš medikamentiem, blenderis, ledusskapis, televizors klientu vajadzībām, fotokamera – 15 854.77 EUR;
 2. filiālei „Ropaži” par vertikālā pacēlāja uzstādīšanu 5165.03 EUR (18.12.2013. lūdzām LM papildus piešķirto finansējumu invalīdu pacēlāja uzstādīšanai novirzīt kārtējo izdevumu segšanai, jo 2013.gadā netika parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. 2014.gadā uzstādīšanas darbi ir paveikti un finansējums izlietots 2014.gada piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros);
 3. filiālei ”Rūja” iegādāta saldētavas, indukcijas plīts, cepešpanna, blenderis un tvaiku nosūcējs virtuves blokam, velotrenažieris fizioterapijas kabinetam un ogulāji dārza veidošanai – 9024.31 EUR;
 4. filiālei „Allaži” iegādāts kopētājs, 2 ledusskapji, elektriskais katls ēdiena vārīšanai, sakņu griezējs, televizors klientu vajadzībām, ratiņi veļas pārvietošanai un žogs dārza norobežošanai – 8113.32 EUR;
 5. filiālei „Valka” iegādāts skapis, ledusskapis, maizes skapis, televizors klientu vajadzībām, rati ēdiena izvadāšanai un veļas mazgājamā mašīna – 2235.25 EUR;
 6. filiālei ”Rauna” iegādāts ūdens boilers un izlietots finansējums bruģa ieklāšanai pie ēkas ieejas, vides pieejamības nodrošināšanai – 4754.35 EUR;
 7. iegādāts filiālēm (no tehnisko palīglīdzekļu iepirkuma) atbalsta rokturi tualetēm, pretizgulējuma matrači, masāžas kušete, mazgāšanas galds – kušete, regulējamās līdztekas un skapīši ar ēdināšanas dēli – 12 460.74 EUR;
 8. iegādātas filiālēm medicīnas iekārtas, veselības punktu darbības nodrošināšanai (germicidālās lampas, skābekļa koncentratori, pacientu monitors, izmeklējumu lampa, elektrokardiogrāfi, urīna analizators, daudzfunkcionālie ratiņi, medicīniskie svari), kā arī iegādāti 2 autoklāvi un 2 tērauda aizzīmogošanas ierīces zobārstniecības kabinetiem filiālēs ‘Ropaži” un „Rūja” – 14 602.76 EUR;
 9. Centra vajadzībām iegādātas 2 vieglās automašīnas Volvo (1200 + 2300 € vērtībā);
 10. visām Centra filiālēm iegādāta meža un dārza tehnika (zāles pļāvēji vai motorzāģi) – 3979 EUR.

   Lai nodrošinātu ēku apsildīšanu un karstā ūdens sagatavošanu, iepirktas akmeņogles filiālēs „Ropaži” un „Rūja”, kā arī malka filiālēs „Allaži”, „Valka” un „Rauna” un vasaras mēnešos sagatavota jaunajai apkures sezonai. Veikta dūmeņu un dūmvadu tīrīšana filiālēs „Ropaži”, „Allaži” un „Rauna”.

   Visās VSAC „Vidzeme” 5 filiālēs apdrošināts īpašums (ēkas un manta).

Aprūpes centra klientiem 5 filiālēs:

 1. iepirkti pārtikas produkti, ēdināšanas nodrošināšanai;
 2. iepirkti medikamenti, veselības stāvokļa saglabāšanai;
 3. segti izdevumi par zobārstniecības pakalpojumiem un citiem medicīniskiem izmeklējumiem;
 4. iegādātas higiēnas preces, aprūpes nodrošināšanai;
 5. iegādātas klientu nodarbībām dažādas kancelejas preces, materiāli un pārtikas produkti;
 6. iegādāts apģērbs un gultas veļa klientiem;
 7. atjaunots virtuves un sadzīves inventārs, mēbeles (zem 213 €) klientiem;
 8. nodrošināts veļas mazgāšanas pakalpojums filiālēs „Ropaži”, „Valka” (no 01.04.2014.), „Allaži” (no 01.09.2014.) un „Rauna”.

   Filiāļu darbības nodrošināšanai iegādātas saimniecības preces, remontmateriāli un uzturēšanas materiāli.
   Veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi par 2014.gadu un dabas resursu nodokļa maksājumi par 2013.gada 4.ceturksni un 2014.gada 3 ceturkšņiem.
   Segti izdevumi par grāmatvedības un personāla lietvedības programmas un FIBU dokumentu pārvaldības sistēmas uzturēšanu gadā.

   Apmaksāta dalības maksa semināros, tai skaitā:

 1. „Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” – 34 darbinieki no filiāles „Rūja”, „Allaži”, „Valka” un „Rauna”;
 2. „Multisensorās terapijas pielāgošana cilvēkiem ar pazīšanas traucējumiem” – 2 administrācijas darbinieki (vecākais eksperts-veselības rehabilitācijas jautājumos un Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītāja);
 3. „Tiesu prakse darba strīdos” – 1 personāla nodaļas darbinieks;
 4. „Kā strādāt ar personālu” – Centra direktors;
 5. „Aktualitātes normatīvajos dokumentos par veselības aprūpes atkritumiem” – 4 darbinieki no filiāles „Ropaži”, „Rūja” un „Allaži” un administrācijas vecākais eksperts-veselības rehabilitācijas jautājumos;
 6. „Aktuāli publiskā iepirkuma jautājumi, tehniskās specifikācijas sagatavošana, piedāvājuma vērtēšana” – 21 darbinieks no visām Centra filiālēm un administrācijas;
 7. Baltijas valstu aprūpes centru asociāciju konference Igaunijā – 4 darbinieki (Centra direktors, pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītāja, filiāļu „Ropaži” un „Rauna” vadītājas;
 8. „Neatliekamās medicīniskās palīdzības kurss” – 34 darbinieki no administrācijas un visām Centra filiālēm;
 9. „Pirmās palīdzības apmācības kurss” – 218 darbinieki no visām Centra filiālēm;
 10. „Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana pašvaldību iestādēs, biežāk pieļautās kļūdas, izplatītākās arodslimības” – 3 darbinieki no administrācijas un filiālēm ”Ropaži” un „Rūja”;
 11. „Izgulējumu profilakse” – 2 darbinieki no filiāles „Ropaži”;
 12. „Jaunais regulējums būvniecības jomā” - juriskonsults un saimniecības pārzinis no Centra administrācijas;
 13. „Aktualitātes budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaitē” – 3 grāmatveži no Centra administrācijas;
 14. „Pārtikas produktu marķēšana” – 5 darbinieki (4 darbinieki no 4 filiālēm un Administrācijas vecākais eksperts-veselības rehabilitācijas jautājumos);
 15. „Mākslas terapijas metodes” – 3 darbinieki no filiālēm „Allaži” un „Valka”.

   Veikti maksājumi par obligāto veselības pārbaudi pie arodārsta darbiniekiem (reizi 3 gados).

 Papildus piešķirto līdzekļu izlietojums (EUR)

   Apakšprogrammas 05.03.00 „ Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” ietvaros tika piešķirti papildus līdzekļi viena ārstniecības punkta/kabineta izveidei 16 844 (EUR) apmērā. Finansējums ir apgūts un 2014.gadā šāds ārstniecības punkts ir izveidots filiālē „Valka” un reģistrēts ārstniecības iestāžu reģistrā ar kodu 9616-00016.

2. Apakšprogramma

„Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”

  Saskaņā ar Finanšu ministrijas 26.08.2014. Rīkojumu Nr.459, Centram tika piešķirts papildus finansējums EUR 17 882 apmērā, lai nodrošinātu filiāles „Allaži” avārijas stāvoklī esošās ēkas tehniskā projekta izstrādi.

Finansiālie rādītāji

Plāns (EUR)

Izpilde (EUR)

Izpilde %

Resursi izdevumu segšanai

17 882

17 882

100

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

17 882

17 882

100

Izdevumi – kopā

17 882

12 212

68

Kapitālie izdevumi

17 882

12 212

68

Pamatkapitāla veidošana

17 882

12 212

68

   2014.gada plānotais resursu apmērs ir apgūts 68 % apmērā, jo projektēšanas darbu izmaksas iepirkuma rezultātā ir mazākas nekā tika plānots un finansējuma ietvaros ir veikta ēkas tehniskā projekta izstrāde un būvprojekta ekspertīze.

3. Apakšprogramma

„Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana”

  Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 06.06.2014. lēmumu Nr.15.3/116 tika apstiprināts VSAC „Vidzeme” iesniegums un 30.06.2014. noslēgts līgums par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai četrās VSAC “Vidzeme” filiāles “Ropaži” ēkās” īstenošanu.

    Projekta gaitā (līdz 31.01.2015.) tiks siltināti filiāles 3 korpusi. Katlu mājā tiks modernizēti 2 apkures katli pārejai no akmeņogļu kurināmā uz atjaunojamo energoresursu – kokskaidu granulām. Karstā ūdens sagatavošanai tiks uzstādīti 40 saules kolektori.

   Projekta kopējās izmaksas ir EUR 694 598, tai skaitā:

          1) projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 682 172, no tām:

                     a) KPFI finansējums ir EUR 452 856;

                     b) valsts budžeta līdzfinansējums EUR 229 316;

           2) projekta neattiecināmās izmaksas ir EUR 12 426.

   2014.gadā plānotais finansējums un tā faktiskā izpilde

Finansiālie rādītāji

Plāns (EUR)

Izpilde (EUR)

Izpilde %

Resursi izdevumu segšanai

511 629

511 629

100

Valsts budžeta transferti

339 642

339 642

100

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

171 987

171 987

100

Izdevumi – kopā

511 629

511 629

100

    2014.gada plāns ir apgūts un nodrošināts finansējums būvdarbiem – 3 korpusu renovācijai, saules kolektoru izbūvei un katlu mājas rekonstrukcijai (75 % apmērā no kopējā būvdarbu apjoma), kā arī veikti izdevumi par būvuzraudzību, autoruzraudzību un vienkāršotās renovācijas projekta izstrādi, energoauditu un ēku tehnisko apsekošanu.